The Paintru Journal

Posts about:

framing

Understanding the Options: Rolled, Stretched, and Framed Paintings

In the world of art, the presentation of a painting can significantly impact its overall aesthetic and how it fits into a space. At Paintru, we offer three distinct presentation options: rolled, stretched, and framed paintings. Each option serves a unique purpose, providing flexibility for both artists and art enthusiasts. In this guide, we will explore the characteristics of each presentation style to help you make an informed decision when choosing the perfect format for your painting.

Read More

Zrozumienie Opcji: Obrazy Rolowane, Naciągane i Oprawiane

W świecie sztuki prezentacja obrazu może istotnie wpłynąć na jego ogólny wygląd i to, jak pasuje do danego miejsca. W Paintru oferujemy trzy różne opcje prezentacji: rolowane, naciągane i oprawiane obrazy. Każda z tych opcji spełnia unikalną rolę, zapewniając elastyczność zarówno dla artystów, jak i miłośników sztuki. W tym przewodniku przyjrzymy się cechom każdego stylu prezentacji, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję, wybierając idealny format dla Twojego obrazu.

Read More

Enhancing Your Paintings: The Difference Between Floating Frames and Gallery Frames

When it comes to displaying your precious artwork, choosing the right frame can make all the difference. The choice between a floating frame and a gallery frame can significantly impact the presentation of your custom painting. At Paintru, we understand the importance of this decision and offer both options for our discerning clients. In this blog, we'll explore the distinctions between these two framing styles and offer recommendations for specific mediums.

Read More

Улучшение ваших картин: Разница между плавающими рамками и галерейными рамками

Когда речь идет о выставке ваших драгоценных произведений искусства, выбор правильной рамы может иметь огромное значение. Выбор между плавающей рамой и галерейной рамой может значительно повлиять на представление вашей индивидуальной живописи. В Paintru мы понимаем важность этого выбора и предлагаем оба варианта для наших требовательных клиентов. В этом блоге мы рассмотрим различия между этими двумя стилями оформления и дадим рекомендации для конкретных сред.

Read More